Regulamin serwisu www.tlumaczenia.com.pl

 1. Wstęp
  1. Nasze Biuro Tłumaczeń to internetowy serwis informacyjno-ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.tlumaczenia.com.pl (zwany dalej Serwisem), zamieszczający oferty tłumaczy, gromadzący i udostępniający informacje przydatne w pracy tłumacza oraz pozwalający na wymianę informacji, opinii i komentarzy między tłumaczami.
  2. Administratorem Serwisu (zwanym dalej Administratorem) jest Rafał Cichy-Choroniewski Pracownia Komputerowa „TRANGO TOWER” z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 46/33, zarejestrowana w CEIDG, NIP 6781019456, REGON: 350898257, reprezentowana przez Rafała Cichy-Choroniewskiego, tel. 12 648 30 05, e-mail cichus@tlumaczenia.com.pl.
  3. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady korzystania przez użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) z usług i zasobów Serwisu (zwanych dalej łącznie Usługami), warunki zawierania, realizacji i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
  4. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, a korzystając z Serwisu, potwierdza, że w pełni go akceptuje.
 2. Usługi
  1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy usługi o charakterze informacyjno-ogłoszeniowym ułatwiające tłumaczom wykonywanie zawodu, a klientom odszukanie potrzebnego im tłumacza.
  2. Niezarejestrowani Użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z publicznie dostępnych treści prezentowanych na stronach Serwisu, a w szczególności z publikowanych tam ofert tłumaczy zawierających obok oferty pełne dane kontaktowe tłumacza w zakresie, w jakim zostały przez niego udostępnione.
  3. Użytkownicy zarejestrowani otrzymują możliwość korzystania z Usług Serwisu dostępnych po zalogowaniu, z których część jest płatna.
  4. Usługi i zasoby Serwisu dostępne po zalogowaniu:
   • Publikacja oferty tłumaczeniowej na Liście Tłumaczy Profesjonalnych na stronach Serwisu – po zakończeniu okresu próbnego usługa płatna według Cennika znajdującego się na stronach Serwisu.
   • Uczestnictwo w Forum Zespołu Tłumaczy Profesjonalnych – niektóre działy dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy wykupili abonament na publikację oferty tłumaczeniowej.
   • Katalog Słowniki Internetowe Polecane – dostępny bezpłatnie.
   • Katalog Narzędzia Tłumacza Polecane – dostępny bezpłatnie.
 3. Warunki korzystania z Serwisu
  1. Z ogólnodostępnej części Serwisu mogą korzystać wszyscy użytkownicy sieci Internet dysponujący odpowiednim urządzeniem elektronicznym wyposażonym w dowolną przeglądarkę internetową.
  2. Do pełnego korzystania z Usług Serwisu Użytkownik powinien dysponować odpowiednim urządzeniem elektronicznym podłączonym do Internetu i wyposażonym w przeglądarkę internetową spełniającą standardowe wymagania, z włączoną obsługą plików cookie służących do przechowywania danych sesji, włączoną obsługą JavaScript w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz posiadać czynne i prawidło skonfigurowane konto e-mail (adres elektroniczny).
  3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów zachowania w Internecie, a w szczególności do niepublikowania i nieprzesyłania w ramach Serwisu treści które:
   • naruszają rażąco zasady współżycia społecznego,
   • grożą innym osobom,
   • obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie,
   • nawołują do popełnienia przestępstwa,
   • nawołują do nienawiści,
   • lżą osoby publiczne,
   • zawierają pomówienia,
   • przyczyniają się do łamania praw autorskich,
   • ujawniają bez wyraźnej zgody poufne dane,
   • zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne
   • zawierają niezamówione informacje handlowe.
  4. Za treści publikowane na stronach Serwisu przez Użytkowników odpowiadają wyłącznie ich autorzy.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikowania publikowanych przez Użytkowników treści w zakresie adiustacji tekstu oraz prawo przenoszenia wpisów między działami Forum zgodnie z ich tematyką.
  6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że jest tłumaczem zawodowym, a korzystając z Serwisu, zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
  7. Publikując treści na stronach Serwisu, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na okres obowiązywania Umowy i 10 następnych lat na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści w zakresie publikowania treści na stronach Serwisu.
  8. Treści serwisu nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Administratora.
  9. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Usług Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz na otrzymywanie na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny (adres e-mail) informacji i powiadomień związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także własnych informacji handlowych Administratora oraz informacji handlowych Partnerów Serwisu.
  10. Proces rejestracji przebiega w trybie potwierdzenia metodą double opt-in i obejmuje:
   1. wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu,
   2. potwierdzenie rejestracji przez kliknięcie odsyłacza aktywującego konto w Serwisie, przesłanego w e-mailu wysłanym w sposób automatyczny na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny Użytkownika (adres e-mail).
  11. Hasło dostępowe Użytkownika jest informacją poufną i nie może być nikomu przekazywane.
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 3.10.2 Regulaminu.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  3. Użytkownik, w każdym czasie ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, a także, gdy działa na szkodę innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, Administrator ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, wysyłając odpowiednie zawiadomienie na istniejący w bazie Serwisu adres elektroniczny Użytkownika z zachowaniem trzydniowego terminu wypowiedzenia.
  5. Administrator z ważnych przyczyn może zaprzestać świadczenia Usług Serwisu (zamknąć Serwis lub zmienić jego charakter) przesyłając z trzydziestodniowym wyprzedzeniem zawiadomienie o rozwiązaniu umowy na świadczenie Usług na istniejący w bazie Serwisu adres elektroniczny Użytkownika.
  6. Po rozwiązaniu umowy zgromadzone dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu oraz z serwerów, na których są przechowywane, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem w związku z rejestracją Użytkownika w Serwisie.
 5. Płatności
  1. Niektóre Usługi Serwisu świadczone są odpłatnie.
  2. Wykaz i wysokość aktualnych opłat za korzystanie z płatnych Usług Serwisu znajduje się w Cenniku umieszczonym na stronach Serwisu.
  3. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu transferuj.pl.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat i promocji na płatne Usługi Serwisu.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części zgodnie z art. 746. Kodeksu cywilnego.
 6. Odpowiedzialność Administratora
  1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych Usług, jak również najwyższego poziomu obsługi Użytkowników Serwisu, jednakże nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności stron internetowych Serwisu, a także ich bezbłędnego funkcjonowania. W przypadku wystąpienia przerw lub błędów w funkcjonowaniu Serwisu Administrator dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego przywrócenia jego pełnej funkcjonalności.
  2. Mimo zobowiązania Użytkowników, w treści Regulaminu, do podawania wyłącznie prawdziwych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych, Administrator nie dysponując możliwością ich weryfikacji, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za decyzje Użytkowników podjęte na podstawie informacji publikowanych na stronach Serwisu przez innych Użytkowników.
  3. Mimo że na stronach Serwisu mogą znajdować się odsyłacze prowadzące do serwisów internetowych osób trzecich, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działalność tych serwisów.
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi poprzez wysłanie listu elektronicznego na adres: cichus@tlumaczenia.com.pl.
  2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od zgłoszenia reklamacji.
 8. Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu
  1. Administrator Serwisu Nasze Biuro Tłumaczeń, będący równocześnie administratorem danych osobowych zebranych od Użytkowników Serwisu, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających strony w domenie *.tlumaczenia.com.pl.
  2. Administrator danych osobowych zgromadzonych poprzez Serwis Nasze Biuro Tłumaczeń może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności Partnerom świadczący dla Administratora usługi hostingowe.
  3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu Nasze Biuro Tłumaczeń w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ich ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione.
  4. Dane wprowadzone przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie służą wyłącznie realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu. Dane te – poza oczywistym faktem publikowania przez tłumaczy swoich ofert na stronach Serwisu – nie są przekazywane ani udostępniane osobom trzecim w żadnej formie o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Niniejszy zapis nie dotyczy powierzania przetwarzania danych osobowych zgodnie z punktem 8.2 Regulaminu.
  5. Standardowe dane gromadzone w dziennikach logów serwera zgodnie z dobrą praktyką prowadzenia serwisów www, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu, a ich okazjonalna analiza służy wyłącznie zapewnieniu jak najwyższej jakości Usług Serwisu.
  6. Pliki cookie zapisywane na dysku komputera Użytkownika nie zawierają danych osobowych i służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Usług Serwisu oraz zbieraniu danych analitycznych zgodnie z punktem 8.7 Regulaminu. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób całkowicie wyłączający obsługę plików cookie, ale może to spowodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
  7. Serwis Nasze Biuro Tłumaczeń korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (Google). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla Administratora Serwisu oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
  8. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe w Serwisie, Administrator zapewnia możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
  9. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności Administrator prosi o kontakt na adres: cichus@tlumaczenia.com.pl.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, jeżeli jest to uzasadnione istotną zmianą funkcjonowania Serwisu wprowadzoną w celu poprawy jakości lub asortymentu świadczonych Usług, a także w przypadku konieczności ochrony praw Użytkowników lub osób trzecich.
  2. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o zmianach w treści Regulaminu w odpowiednim powiadomieniu wysłanym na istniejący w bazie Serwisu adres elektroniczny Użytkownika z czternastodniowym wyprzedzeniem.
  3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian w Regulaminie Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy i prawo do zwrotu zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części zgodnie z art. 746. Kodeksu cywilnego.
  4. Korzystanie z Usług Serwisu po dacie wejścia w życie zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
  5. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.
  6. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
  7. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Administratora.
  8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.